image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

ภาคอีสานมากสุด! “คณะก้าวหน้า” ยืนยันแล้ว 195 แห่ง ชิงนายก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า เปิดเผยตัวเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งลงสมัครมากที่สุดคือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ 28 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่ส่งผู้สมัครนายก อบต.มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวลำภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในนามคณะก้าวหน้าด้วยอีโดยทั้งหมดพร้อมแล้วสำหรับการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า เปิดเผยตัวเลขผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวนทั้งสิ้น 195 แห่ง จาก 51 จังหวัดทั่วประเทศ โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งลงสมัครมากที่สุดคือ 124 แห่ง รองลงมาคือภาคเหนือ 28 แห่ง ภาคกลาง 40 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดที่ส่งผู้สมัครนายก อบต.มากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ จ.อุดรธานี 21 แห่ง, จ.ร้อยเอ็ด 15 แห่ง, จ.หนองบัวลำภู 10 แห่ง, จ.มหาสารคาม 10 แห่ง และ จ.นครราชสีมา 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ในนามคณะก้าวหน้าด้วยอีโดยทั้งหมดพร้อมแล้วสำหรับการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม และเลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คณะก้าวหน้า พร้อมแล้วกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ ส.อบต. โดยชูจุดแข็งด้านนโยบายซึ่งมาจากการทำงาน 3 จริง คือ พื้นที่จริง ประชาชนจริง และสถานการณ์จริง จนเกิดเป็น 9 นโยบายหลัก ได้แก่ 1. นโยบายเกี่ยวกับด้านโควิด 2.นโยบายด้านการศึกษา 3.นโยบายด้านสุขภาพ 4.นโยบายด้านการเดินทาง 5.นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายด้านการพัฒนากายภาพต่างๆ 7.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจปากท้อง 8.นโยบายด้านการบริการของ อบต. และ 8 9.นโยบายด้านรัฐเปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีอีก 42 นโยบายย่อย ที่ผู้สมัครแต่ละคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ได้ทันที