image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

คพ. - สถ. ผนึกกำลังรุกควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษในท้องถิ่น

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)ได้ร่วมลงนามบันทึก MOU ในการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินงานของ สถ. ด้านการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหามลพิษ การส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการและบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากปัญหามลพิษ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ สถ.ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ การควบคุม ป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน การตรวจสอบ กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด การแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านมลพิษ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะของบุคลากรในการควบคุมมลพิษและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทุกฉบับอย่างจริงจัง โดยภายใต้ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดี สถ. กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะยกระดับการทำงานด้านการควบคุมมลพิษในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการควบคุมมลพิษ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษให้ครอบคลุมทุกมิติและเป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านการควบคุมมลพิษกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหามลพิษ การส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชน และเกิดผลอย่างยั่งยืน