image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

อบจ.สมุทรปราการ ร่วม รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เตรียมเพิ่มจุดฉีดวัคซีนเป็นจุดที่ 6 เพื่อเข้าถึง ปชช.ได้เร็วยิ่งขึ้น

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และน.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เข้าพบกับรศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการใช้สถานที่เพื่อเป็นจุดฉีดวัคซีนของอบจ.สมุทรปราการเพิ่มอีก 1 แห่ง พร้อมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และ ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ภายในอาคารโรงพยาบาลฯ

เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการให้บริการวัคซีนชิโนฟาร์มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้จัดหาเพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 5 จุด เป็นจุดที่ 6 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการวัคซีนกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น