image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

สหกรณ์สงขลา ร่วมส่งมอบรถบรรทุกสิบล้อพ่วงบรรทุกน้ำยางสดให้กลุ่มทำสวนบ้านปรังนาทวี

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (นายณัฐชนนท์ ศรีก่อเกื้อ) และคณะ ร่วมส่งมอบรถบรรทุกสิบล้อพ่วงพร้อมถังบิ้กบรรทุกน้ำยางสด ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี โดยมีประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมรับมอบรถบรรทุกสิบล้อ

กลุ่มฯ ได้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตด้านการเกษตรโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับกลุ่มฯ เพื่อให้กลุ่มฯ ซื้อรถบรรทุกสิบล้อพร้อมด้วยถังบิ้กเพื่อใช้ในการขนส่งน้ำยางสดส่งขายให้กับแหล่งรับซื้อช่วยประหยัดลดต้นทุนค่าขนส่งให้ต่ำลง กลุ่มฯ สามารถนำรายได้ไปเพิ่มราคาการรับซื้อน้ำยางสดแก่สมาชิกได้

นายศัตวรรษ กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 3,870,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้สมทบ 10% จำนวนเงิน 430,000 บาท ตามเงื่อนไขของโครงการและกลุ่มฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของกลุ่มด้วยความโปร่งใส ซึ่งในวันนี้ บริษัทฯได้มาส่งมอบรถให้กับกลุ่มฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้คำมั่นว่าจะบริหารการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าอย่างที่สุดต่อไป