image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

ชสอ. เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2564 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

สำหรับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,099 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 141,218 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,029 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.45% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ซึ่ง ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน