image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

พช.หนองบัวลำภู ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายผ้าบาติก “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบ ลายผ้าพระราชทาน ลายผ้าบาติกแก่พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 12 กลุ่ม และตัวแทนศูนย์ไหมนครชัยบุรี ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่ม นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าพื้นถิ่นนำลายผ้าพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

ลายผ้าพระราชทานลายผ้าติก 3 ลาย ประกอบด้วย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ที่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีได้แรงบันดาลพระทัยจากการเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคใต้หลายครั้ง ทรงพบเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ พระดำริทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงบนผ้าลายบาติกพระราชทานนี้ เพื่อพระราชทานให้กับช่างฝีมือบาติก เป็นของขวัญตอบแทนมิตรภาพ และความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเรื่องราวและความหมายชวนประทับใจ เป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน เปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านไปสู่พี่น้องประชาชน นำทางให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป และในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลายผ้าบาติกในวันนี้ ได้มีกลุ่ม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ.