image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

"จองคิวต่อใบขับขี่ ได้แล้ว ! ขนส่งผ่อนคลาย เปิดให้บริการทำใบขับขี่

จากมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ที่ทางรัฐบาลได้เริ่มอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่หยุดให้บริการไปก่อนหน้านี้สามารถกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผ่อนคลายพร้อมเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ตามที่ ศบค. ได้ออกมาตรการผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยกรมการขนส่งทางบกได้ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในส่วนที่ไม่ต้องมีการอบรมในสำนักงาน ซึ่งผู้เข้ารับบริการต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน แต่ยังคงคุมเข้มงดการอบรมที่สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกชนิด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

ในส่วนการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถที่สำนักงานขนส่งนั้น เปิดให้บริการปกติ หากการดำเนินการทางทะเบียนที่มีกำหนดระยะเวลาทางกฎหมายตรงกับช่วงที่งดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ นอกจากนี้ การตรวจสภาพรถจะมีการยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม อย่างไรก็ตาม การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ด้วยการจองคิวล่วงหน้าในระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th