image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

รถป้ายแดง ขับกลางคืนได้ไหม ออกต่างจังหวัดได้หรือเปล่า ? พร้อมข้อควรรู้ต่าง ๆ

รถยนต์ป้ายแดง คือรถยนต์ที่ติดตั้งป้ายทะเบียนสีแดง ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ใหม่ที่เพิ่งออกจากศูนย์บริการและยังอยู่ในระหว่างรอการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อรับป้ายขาว “ป้ายแดง” เป็นป้ายทะเบียนพิเศษ ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ นำไปติดตั้งชั่วคราวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถยนต์คันนั้น ๆ สามารถวิ่งใช้งานบนท้องถนนได้ แต่รถป้ายแดงก็มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แตกต่างจากป้ายขาวอยู่พอสมควร ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้มาก่อน วันนี้เราได้รวมรวบข้อควรรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถป้ายแดงว่ามีข้อจำกัดใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของรถใหม่ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและไม่โดนปรับนั่นเอง

รถป้ายแดงจะมีระยะเวลาอนุญาตให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับรถออกมาใช้งาน และห้ามใช้งานเป็นระยะทางเกินกว่า 3,000 กิโลเมตร หากเจ้าของรถมีการใช้ป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามที่กฎหมายระบุไว้ รถป้ายแดงจะสามารถวิ่งบนท้องถนนได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. (ปัจจุบันได้มีการอนุโลมให้ไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด) สาเหตุหนึ่งเพราะว่าป้ายสีแดงมองเห็นได้ไม่ชัดในที่มืด และสามารถนำรถไปกระทำผิดกฎหมายได้ง่าย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางนอกเหนือเวลาดังกล่าว ให้บันทึกข้อมูลในสมุดคู่มือรถป้ายแดง หากถูกเรียกตรวจเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเหตุอันสมควรในการใช้รถอีกครั้งหนึ่ง อีกหนึ่งข้อจำกัดของรถป้ายแดงก็คือห้ามขับรถป้ายแดงข้ามเขตหรือขับรถออกนอกจังหวัด เพราะตามกฎหมายระบุไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น เช่น ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ก็สามารถใช้ได้ภายในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวขับไปยังจังหวัดอื่นได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้รถนอกเขตที่ระบุบนป้ายแดง จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน พร้อมกับเอกสารที่มีลายเซ็นนายทะเบียน รวมไปถึงจดบันทึกการใช้รถในสมุดคู่มืออย่างละเอียดด้วย ทั้งนี้แม้รถป้ายแดงจะมีข้อจำกัดด้านการใช้งานอยู่พอสมควร แต่หากเราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บันทึกรายละเอียดการเดินทางในสมุดคู่มือทุกครั้ง ใช้รถป้ายแดงตามระยะเวลาที่กำหนด แค่นี้ก็ไม่เป็นการทำผิดกฎหมายแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ควรรีบดำเนินการเปลี่ยนป้ายแดงเป็นป้ายขาวภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 วัน มิเช่นนั้นอาจมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี และใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนได้