image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โควิด รอบ 3 พักหนี้-คืนรถ-ลดค่างวด

หลังจากโควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องสั่งปิดกิจการบางประเภท จึงกระทบต่อผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานที่ต้องสูญเสียรายได้และความสามารถในการชำระหนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ โดยแบงก์ชาติได้กำหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ำไว้ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโควิด 19 ได้ระบาดหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้รัฐต้องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ธนาคารต่าง ๆ จึงออกนโยบายช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ ให้พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ โดยเฉพาะมาตรการพักหนี้ 2 เดือนนี้ ต้องลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด