image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี พร้อม รัฐมนตรีอีก 5 คน รอด "เฉลิมชัย" คะแนนโหวตสูงสุด "สุชาติ" ได้เสียงต่ำสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.- 3 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยวันนี้ 4 ก.ย. 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นรายบุคคล ซึ่งผลการลงมติอภิปรายไม่วางใจ สรุปว่าทั้งหมดผ่านการซักฟอก โดยมติเอกฉันท์ ดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 264 คน ไม่ไว้วางใจ 208 คน งดออกเสียง 3 คน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข องค์ประชุม 476 คน ไว้วางใจ 269 คน ไม่ไว้วางใจ 196 คน งดออกเสียง 11 คน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 263 คน ไม่ไว้วางใจ 201 คน งดออกเสียง 10 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม องค์ประชุม 475 คน ไว้วางใจ 269 คนไม่ไว้วางใจ 195 คน งดออก เสียง 10 คน ไม่ลงคะแนน 1 คน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 270 คนไม่ไว้วางใจ 199 คน งดออกเสียง 8 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์ประชุม 478 คน ไว้วางใจ 267 คนไม่ไว้วางใจ 202 คน งดออกเสียง 9 คน